Dějiny jihlavského rodu Riesenfelderů z Riesenfeldu

Die Geschichte des Iglauer Geschlechtes der Riesenfelder von Riesenfeld

 

 

 

 

Tento materiál obsahuje archivní dokumenty, týkající se historie rodu Riesenfelderů. Jedná se o dva německé texty, které sepsal Johann Heinrich Marzy v 18. století.  První text (A), drobná knížečka bez vazby, je nazvána „ Anmerkungen zur Geschichte des Geschlechtes der Riesenfelder von Riesenfeld 1540 -1686“ a druhý text (B) je obsažen v rozsáhlém rukopise „Familie nobiles Iglaviae“, který je věnován řadě dalších rodů nobilitovaných jihlavských měšťanů. Oba texty popisují v řadě případů obdobná historická údobí a životy totožných Riesenfeldů, nikoliv však stejnými slovy a formou. Z tohoto důvodu jsou uspořádány oba texty vedle sebe, tak aby bylo možné přehledně porovnat informace vztahující se ke stejným osobám. Přitom však nebyl významně porušen sled textů podle rukopisů, takže originální rozsah rukopisné stránky a úprava textu na jednotlivých řádcích je respektována i v přepisu a překladu do češtiny. Ke každé stránce lze též přes odkaz v záhlaví stránky přejít na kopii originálu. Upřesnění přepisu či překladu laskavě zašlete na adresu jiri@klusacek.cz.

   

Dieses Material beinhaltet die Archivalien zur Geschichte des Geschlechtes der  Riesenfelder. Es handelt sich um zwei deutsche Texte, geschriebene von Johann Heinrich Marzy im 18. Jahrhundert. Der erste Text (A) ist eine kleine Broschüre ohne Bindung mit dem Titel "Anmerkungen zur Geschichte des Geschlechtes der Riesenfelder von Riesenfeld 1540 -1686" und der zweite Text (B) ist in einer umfangreichen Handschrift "Familie nobiles Iglaviae" beinhaltet, die einer Reihe der anderen Geschlechter nobilitierter Iglauer Bürger gewidmet ist. Beide Texte beschreiben in mehreren Fällen ähnliche historische Perioden und die Leben von identischen Riesenfeldern, aber nicht mit gleichen Wörtern und Form. Aus diesem Grund sind beide Texte parallel angeordnet, damit man die Informationen, bezogene auf die gleichen Personen, deutlich vergleichen kann. Aber die Sequenz der Texten nach den Handschriften war nicht verletzt, so dass der Umfang der ursprünglichen Manuskriptseite und die Textbearbeitung auf einzelnen Zeilen auch in der Transkription und Übersetzung ins Tschechische respektiert sind. Jede Seite kann auch über einen Link am oberen Rand der Seite auf eine Kopie der Original abgerufen werden. Die  Klärung der Transkription oder Übersetzung senden Sie bitte an jiri@klusacek.cz.

 

Uspořádal a přeložil/Arrangiert und übersetzt von: Ing. Jiří Klusáček

Přepis z kurentu do latinky a revize překladu/Umschrift der Kurrentschrift  in der Lateinschrift und Übersetzungskontrolle: Bc. Jana Pšenicová

 

 

 

Rukopis A[1] 

 

 

Rukopis B[2]

 

                                                                                                                                                                                   

 

(P3050042a)

1540. dreuer tags nach Andreas hat

Johann Riesenfelder ein Sohn Johannis

und Clarae Von Brÿx seinen Ab-

schied genommen, und sich nacher

Iglau begeben, alda mit Uberneh-

mung des Johann Freislebischen

Gast  und Würtshaus zum Wilden-

mann sich häuslich eindergelassen,

und mit Andreas Wolfs Tochter Sophia

sich Vereheliget.

1584. den 28. Julÿ Verschieden, und

allhier auf dem Kirchhof in der

Stadt samt seiner Hausfrau So-

phia begraben lieget, allwo er

ihm und dem ganzen Geschlecht

eine Begräbniß gestiftet, wirrs

die 4. auf seinem Grabstein ein

gehauene Verse ausweisen, nehml.

1540 třetí den po sv. Ondřejovi (3. 12. 1540)
Jan Riesenfelder, syn Jana
a Kláry z Mostu odešel
ze služby a do
Jihlavy se odebral, tady po pře-
vzetí Jana Freislebischena
hostince a hospody u Divého
muže zdomácněl
a s dcerou Ondřeje Wolfa Sofií
se oženil
.
Dne 28. července 1584 zesnul a
tady na hřbitově ve
městě spolu s manželkou So-
fií
leží pohřben, kde
sobě a celému rodu
hrobku založil, čtyřverší
na svůj náhrobní kámen 
vytesané verše navrhl, totiž

(P3050015)

Riesenfelder v Riesenfeld.

 

Marzy 1(7)73 - bringt uns

das Wappen u(nd) Daten

über Joh. Josephus

Baro v. Riesenfeld.

 

Johann  Riesenfelder

gattin Clara

Kinder Johann Riesenfelder, gebohren

zu Brixne in Böhmen – kam mit

einem zeügnise des Brixer Ma-

gistrats über seine ehelige geburt

und sein Wohlverhalten Donnerstag

nach Andreas ab 1540 nach Iglau und

Riesenfelder z Riesenfeldu

 

Marzy 1773 – přinesl nám
erb
a údaje
přes Jana Josefa
svob. pána z Riesenfeldu

Jan Riesenfelder
manželka Klára
Děti Jan Riesenfelder, narozen
v Mostu v Čechách – přišel  

s vysvědčením z mosteckého ma-

gistrátu o jeho manželském narození
a jeho dobrém chování ve čtvrtek
po sv. Ondřejovi roku 1540 do Jihlavy a

 

(P3050042b)

Hier lieget das Geschlecht der Riesenfelder

Ihr Begräbniß Von deto Herr,

da sie schlaffen in Hoffnung frei,

warten, daß Chrÿstus bald erschein.

 

N Dieser Stein liegt in der Kirch links nahe

dem grossen Thor, allwo die obere Hail dieser

4. Versen, item oben der  Nahme Riesenfelder

und unter des Schild Völlig mit dem Maißl

Verhauen, und un kostbar vor vielen Jahren

gemacht worden.

Zde leží rod Riesenfelderů

jejich hrobka od téhož pána 
tady spí v naději, svobodně, 
čekají, že se Kristus brzy objeví.

Poz: Tento kámen leží v kostele vlevo blízko
velké brány, kde horní část tohoto 
čtyřverší, též nahoře jméno Riesenfelder
a pod erbem dokonale dlátem
vytesány a nenákladně před mnoha lety

zhotoveny.

(P3050016)

brachte das Wirtshaus des Johann Freis-

leben an sich. Starb den 28 July 1584

wurde in dem freithofe dem Iglauer

Pfarrkirche samt seiner gattin – recht

den Statui Muttergottes begraben - sein

Leichensstein am großen Thor in der Kirche

Links beÿm Eingang – es ist aber das

Wappen – dem erste Vers – und dem zu-

nahmen schon nulnosbar.

 

 

převedl na sebe hospodu Jana Freis--
lebena. Zemřel dne 28. č
ervence 1584
byl na hřbitově jihlavského
farního kostela se svou ženou - vpravo
od sochy Matky boží
pohřben - jeho
náhrobní kámen u velké brány v kostele
vlevo u vchodu – to je ale 
erb - první verš - a 
jméno už nečitelný.


 

(P3050043a)

1548. wurde gebohren Nicodemus

Riesenfelder ein Sohn Johannis

und Sophiae.

1578. wird er im Verzeichnisse  der Scheibenschützen gelesen.

1573. am Sontag nach dem Neuem Jahr

Verheurathete er sich mit Anna

Kramerin des Andreae Schützens

hinterbliebener Wittib.

 

Mir der er gezeuget Lucam, der 1574 den 18. Oct gebohren und aber 1583.

gestorben den 9. Octob seines alters 9. Jahr gestor-

ben, und am Kirchhof rechts der Mariel Säule begra-ben liegt.

 

1602. den 25. Novem: hat er sich zum

anderten mal Vereheliget mit des

Mathes Hadmers hiesig Stadt Eltiste

leiblicher Tochter Susanna, und mit

1548 se narodil Nikodém
Riesenfelder syn Jana
a Sofie.
1578 byl do seznamu

střelců zanesen.
1573 v neděli po Novém roce (4. 1. 1573)
oženil se s Annou
Kramerin  po Ondřejovi Schützenovi
pozůstalou vdovou.


S ní zplodil Lukáše, dne 18. října
1574

narozen a ale 1583

zemřel, dne 9. října v jeho 9 letech zemřel
a na hřbitově vpravo od Mariánského sloupu po-

hřben leží.

Dne 25. listopadu
1602 se  
po druhé oženil s
Matěje Hadmera bývalého primátora města 

milovanou dcerou Zuzanou a s

 

gattin Sophia Tochter des Andreas Wolf

Kinder 1) Nicodem Riesenfelder gebohren

1548 Starb 13 Sept 1624 alt 76 Jahre

gattin 1te Anna Krammer Witwe nach

Andreas Schuÿ eheligte sin 1573 am

erste Sonntag nach Beschneidung

Christi.

2te Gattin Susanna Tochter das

Mathias Hadmer v greiffenberg

eheligte sin 25 gbr 1602 Starb 29 aug

1624. alt 40 Jahr.

Kinder Erster Ehe

Lucas gebohren den 18 Octob 1574

Starb den 9 Sept. 1583 begraben

auf dem freydhofe der Pfarrkirche

zu St. Jacob unter einen dortigen Land

sben?

manželka Sofie dcera Ondřeje Wolfa
Děti 1) Nikodém Riesenfelder narozen
1548 zemřel 13. září 1624 ve věku 76 roků
Manželka. 1. Anna Krammer vdova 
po Andreas Schuÿ vdaná v roce 1573 na
první neděli po obřezání
Páně.
2. manželka Zuzana, dcera
Mathias Hadmer z Greiffenbergu
vdaná dne 25. 11. 1602. Zemřela 29. srpna
1624 ve věku 40 let.
Děti První manželství
Lucas, * 18. 10. 1574
Zemřel 9. září 1583 pohřben
na hřbitově ve farním kostele
u Sv. Jakuba pod tamější ?

 

(P3050043b)

ihr 8. Kinder gezeuget: Elisabetham

Lucam, Elisabetham, Martham, Pau-

lum, Annam, Danielem und Rosinam.

welche aber alle, bis auf den einzig

Lucam in der A(nn)o 1624. grahsirend

grossen Contagion verstorben;

Susanna die Mutter ist nehmlichs

Jahr den 29. Aug ihres Alter 40.

und der Vater Nicodemus eben dies

Jahr den 13. Sept. im 76. Jahr seines

Alter Verstorben.

ní 8 dětí zplodil: Alžbětu
Lukáše, Alžbětu, Martu, Pav-
la, Annu, Daniela a Rosinu.
které však všechny až na jediného
Lukáše v roce 1624 za zuřící

velké nákazy zemřely;
Matka Zuzana téhož
roku 29. srpna ve věku 40 let
a otec
Nikodém právě toho
roku
13. září ve věku 76 let
zemřeli.

(P3050017)

Kinder zweiter Ehe

1) Elisabeth

2) Lucas Albert

3) Elisabeth

4) Martha

5) Paul

6) Anna

7) Daniel

8) Rosina

 

Alle diese Kinder Starben 1624 an der Pest

den Lucas ausgenommen.

Děti druhého manželství
1) Alžběta
2) Lukáš Vojtěch
3) Alžběta
4) Marta
5) Pavel
6) Anna
7) Daniel
8) Rosina

Všechny tyto děti zemřely v roce 1624 na mor
kromě Lucase.

 

(P3050044a)

1605. am Sontag Pauli zwisch 2. und 3.

Uhr nachmittag ist Lucas Adalbert

Riesenfelder gebohren, und Montags

darauf in hiesiger Pfarkirch getauft

worden. Seine Pathen waren Herr

Zlabinger, Dietrich Heuser und die

alte Kundl Weinschenkin.

1617. ist er Von seinem Eltern in

Böhmen Verschicket worden.

1623 30. Julÿ am 8. Sontag nach Trinitatis ist

selbter Von seinem Eltern nach

Oedenburg in Hungarn mit Raths

seines Preceptors Mui Joannis Eber-

hardi *) Verschicket, Von dannen aber

wiederum weg seines Vaters hohen

Alter naher Hause berufen worden

1624. ? den 15. Maji, wie es dem

*) Schola Patriae Corector.

1605  v neděli na sv. Pavla mezi 2 a 3 (13. 3. 1605)
hodinou odpoledne se Lukáš Vojtěch
Riesenfelder narodil a v pondělí
nato v místním farním kostele pokřtěn
byl. Jeho kmotry byli pan
Zlabinger, Dietrich Heuser a
stará Kundl Weinschenkin.
1617 byl svými rodiči do
Čech poslán.
30.
července 1623, 8. neděle po sv. Trojici 
sám svými rodiči do
Ödenburgu (Šoproně) v Maďarsku s radou
svého učitele ? Jana Eber-
harda*) poslán, odtamtud ale
zase kvůli otcově vysokému

stáří domů povolán byl,

15. května 1624, jak
*) městské školy správce 

 

Dieser einzige Lucas Albert[3] wurde den 13 Märzy

1605 nach zweÿ Uhr Nachmittags gebohren,

und den 3te Tag in der Iglauer Pfarr

Kirche getauft. Seine Eltern schickten ihn

1617 nach Böhmen, und im Jahr 1623 um

ihn der Reformation zu nutzechen nach

Ödenburg in Ungarn den 4 august auf

heirathen das Johann Eberhards Conrectors

an dem evangelischen Schule in Iglau, wurde

sodann 1624. als den Katolische Relligion

Tento jediný Lukáš Vojtěch se dne 13. března
1605 narodil po druhé hodině odpoledne,
a 3. d
en v jihlavském farním kostele
pokřtěn. Jeho rodiče poslali ho
1617 do Čech, a v roce 1623, aby

ho od reformace ochránili, do
Ödenburgu v Maďarsku dne 4.
srpna při
svatbě Jana Eberharda Corectora
na evangelické škole v Jihlavě, byl 
pak 1624, když katolické náboženství

 

 

(P3050044b)

Paul Hadmer bezeuget hat

Paulus Schubertus

Eccl: Sempron: Pastor.

 

1625. den 18. Octobr: ist er Lucas Catholisch

worden, und sodann darauf

1627. Vom hochw(ertigen) durchl(eicht) Fürsten und

Herrn Hr. Francisco Dietrichsteinis

Ep: Ol. das Sacrament der Firmung

und den Nahmen Adalbert empfang.

Sein Assistent ist gewesen sein Beicht-

Vater P. August: Kotzauer Nulue

Mo. Can: Praem. Monast: Vinobergensis[4]

Ratisbon: Dioecesis und Pfarrer allhier.

Pavel Hadmer potvrdil
Pavel Schubert
kostela šoproňského farář.

Dne 18. října 1625
se Lukáš katolíkem
stal a pak nato
1627 od
vysoce osvíceného knížete

 a
pána, pana Františka Dietrichsteina

bis(kupa) Ol(omouckého) svátost biřmování 
a jméno Adalbert obdržel.
Jeho asistentem byl jeho zpověd-

ník P(áter) Augustin Kotzauer[5] Nulue
řehol. kanovník premonstr.,  klášt. Vindberg,
řezeňská diecéze a farář tamější.

(P3050018)

in Iglau schon herrschte, nach Haus berufen,

und brachte über Seine Verwendung

in den Studien ein – am 15 Maÿ 1624 da-

tirtes zeugniß des Paul Schubert

Pastor in Ödenburg – Nahm den 18 October

1625. den Katholische Religion an, – erhielt

1627. Vom Cardinal Dietrichstein zu Iglau

der Firmung mit dem Namen Albert, –

Augustin Kotzauer Premonstraten sein

von Strahof /: Vinobergensis:/ damaliger Pfar

rer in Iglau war dabeÿ sein gerater;

 

v Jihlavě již vládlo, domů povolán
a získal na jeho přímluvu
do
studií - dne 15. 5. 1624
s
e datuje svědectví Pavla Schuberta
p
astora v Šoproni. Přijal 18. října
1625 k
atolické náboženství - obdržel
1627 od kardinála Dietrichsteina v Jihlavě
při biřmování
jméno Adalbert -
Augustin Kotzauer premonstrát
ze
Strahova /Vindbergu/ bývalý farář
 v Jihlavě byl přitom rádcem

 

(P3050047a)

1631. den 24. Jan. erhielte er Vom

Baro Nostitz das Zeugnus, daß

er beÿ ihm durch dritthalb Jahr das

Secretariat rühml verwaltet habe.

Dieß unterfertigte sein Vatter Joh. Hart.

Darauf den 21. Maji hat er seine

Heuraths abrede gehalten mit des

Edlen und Vesten Hr. Johan Schkalko

de et in Stitzenhof ehrlig Tochter

Elisabeth, und darauf den 15ten

Julij um 9. Uhr fruh in allhiesiger

Pfarrkirch durch Hr. Pfarrer P.

Heinrich copulirt worden.

Testes Sponsi: Johann Freisleben

                           Kaÿsl diener, und

                           Andreas Riesenfelder

Testes Sponsae: Johan Schkalko und

                           Martin Ranitzer.

Dne 24. Ledna 1631 získal od
svobodného pána Nostice osvědčení, že
u něj dva a půl roku
sekretariát chvályhodně spravoval.
Toto podepsáno jeho synovcem Janem Hart.
Na to dne 21. května (1631) svou

svatební smlouvu uzavřel s
urozeného a slavného, pana Jana Schkalko
z a na Stitzenhofu, dcerou
Alžbětou a nato dne 15.
července (1631) v 9 hodin ráno ve zdejším
farním kostele prostřednictvím faráře P.

Heinricha byl oddán.
Svědci ženicha: Jan Freisleben
                            císař.  služebník a
                            Ondřej Riesenfelder
Svědci nevěsty: Jan Schkalko a
                            Martin Ranitzer

 

war sodann durch 2 ½  Jahr Sekretar des

otto freyherres v Nostitz  - wie es ihm sein

Erbe Johann Hartwig Freÿh v Nostiz den

24 Januer 1631. begnugt, wurde den 29.

Maÿ 1634. in den Rath der Stadt Iglau ge-

wahlt In dem nemlichen Jahrn 1634 den

26 Sept. erhob ihn Wilhelm v Slawata oberst

Kanzler in Böhmen mit Comes Palatinus

in den adelstand mit dem obegen Wappen

Kaiseri Ferdinand III. bestatigte diese

Adelsemhebung den 12. oct 1642. und Ver-

mehrte sein Wappen.

*)

byl pak 2 1/2 roku sekretářem
Oty
svobodného pána Nostice - jak ho jeho
d
ědic Jan Hartvík svobodný pán z Nostic
24. 1. 1631 obdařuje přízní, byl 29.
k
větna 1634 do rady města Jihlava --
vybrán. Ve stejném roce 1634
26. září vyzdvihl jej Vilém Slavata nejvyšší
kancléř
v Čechách jako Palatýn
do šlechtického stavu
s výše uvedeným erbem 
Císař
Ferdinand III. potvrdil
povýšení do šlechtického stavu 12. října 1642 a 
zvýšil jeho
erb.
*)

 

(P3050047b)

1634. den 29. Maji ist er Raths Verwanter

worden.

Codem den 26. Sept. Nobilitetur per Wil-

helmum Comitem Slavata, Dennen do-

mus Novodomensis, Clum et Koschumbeg etc.

ist er durch dem Graf Wilhelm

Slawata Herrn der Herrschaften

Neuhaus , Chlum und Koschumberg in

den Adelstand erhoben, und mit

diesem Wappen begabet worden.

29. 5. 1634 se členem rady
stal.
Dne 26. z
áří nobilitován panem Vilé-

mem hrabětem Slavatou, vladařem do-
mu Hradeckého, Chlumu et Košumberka atd.

byl hrabětem Vilémem
Slavatou pánem panství
Hradeckého, Chlumu a Košumberku do
šlechtického stavu vyzdvižen a tímto
erbem obdarován.

(P3050019)

1653 den 28 august erhielt er den Zetel

eines Kaiserlichen Raths und wurde den

16  Januar 1663. zum Koniglichen Richter

in Iglau ernannt. Starb den 3. Novemb

1665 alt 60 Jahr denen 38 31 J: als Rathsherr

Primator 21 dann 2 Jahr 6 M richter

Seine grabschrift an

rothen Marmmor gehauen zu den Iglauer

Pfarrkirche an den Steige der Kanzl N 142 im Pfarrbuche

 

28. 8. 1653 získal potvrzení
císařské rady a byl
dne
16. ledna 1663 královským rychtářem
v Jihlavě jmenován. Zemřel 3. listopadu

1665 stár 60 let z nich 38  31 let  jako radní,

primátor 21, pak 2 roky 6 měsíců  rychtář
Jeho náhrobek v
červeném mramoru vytesaný v jihlavském

farním kostele u vstupu na kazatelnu, č. 142 ve

farní knize

 

(P3050048a)

1641. ist selbter zum Stadt Eltisten

Od(er) Primatorn erwehlet worden.

 

1642. den 12. Octob. ist diese Beadlung

durch den Kaiser Ferdinand III. be-

stättigt, und mit diesem Wappen

so die Riesenfelder nach führen

begabt worden.

A(nn)o 1646. den 2. Sept ist sein Ehefrau Elisabeth

geb: v Scalko, ihrs Alters 32. Jahr, 28. Woch

Verstorben. Diesen ihr Grab liegt Vor

Altar des H. Ursula in der Pfarrkirch, allwo

3. ihre Kinder wus; benante Franz von 7.

Woch, Joh. Georg Von 7 ¾ Jahren, und Marta

Von 1 ¾ Jahren in ihre Urahnen Begräb-

nis. Sed dubi, utre ibide sepultura cor sis, e Sub Parocho P. Blasio Stesko plaini tumulares lapides loco renoti,

et pro pavimento Eclesie pre pendente adhibiti sunt. Huic ises etiam insigne soalpne abras est.

1641 byl sám nejstarším města
nebo primátorem zvolen.

Dne 12. 10. 1642 je toto šlechtické povýšení
císařem Ferdinandem III. po
-
tvrzeno a tento erb
tak Riesenfelderové po udělení
obdrželi.
Roku 1646 dne 2. z
áří, jeho manželka Alžběta
roz. ze Scalko, ve věku 32 let, 28 týdnů
zemřela. Tento její hrob leží před
oltářem sv. Uršuly ve farním kostele, kde
3. její děti jsou; jménem František od 7.

týdnů, Jan Jiří od 7 ¾ let, a Marta

od 1 ¾ roku mezi jejich předky pocho-

vaní. Ale pochyby, zda nádoba se srdcem je  na stejném místě, je podle faráře otce Blasio Stesko prostě pohřbena kamenem v místě obnovení

a v podlaze kostela kvůli probíhající byly použity.

K tomuto poškození též pozoruhodně  ?  úklid je.

 

gattin Elisabeth Tochter des Johann Scalko

Von und zu Stitzenhof  - Versprach

Sich mit ihr den 21 Maÿ 1631 - und

wurde den 15 Junÿ in dem Iglauer

Pfarrkirche zu St. Jacob getraut

Sie Starb den 2 Sept 1646. alt 32 Jahre

28 Wochen

 

Kinder 1) Franz 7 Wochen

            2) Johann georg lebte 7 Jahre 9 Monate

            3) Martha lebte 1 Jahre 9 Monate

 

Alle drey mit ihrer Mutter Elisabet begraben

in dem grabe ihrer Voreltern, in der Iglauer

Pfarrkirche zu St Jacob Vor den Altar der

H. Ursula beÿm ersten Kirchenstuhle – das

Wappen ist schon abgewezt und nicht mehr

zu erkennen.

Manželka Alžběta dcera Jana Scalko
z a na Sitzenhofu – zavázal
se s ní dne 21. května 1631 - a
15. června v Jihlavském
farním kostele u Sv. Jakuba se vzali,
Zemřela v 2. září 1646 ve věku 32 roků
a 28 týdnů

Děti    1) Franz 7 týdnů
            2) Johann Georg žil 7 roků 9 měsíců
            3) Martha žila 1 rok 9 měsíců

Všechny tři se svou matkou Elizabeth pohřbeni
ve hrobě svých předků, v jihlavském
farním kostele u Sv. Jakuba před oltářem
Sv. Uršuly při první kostelní lavici -  
erb je již ošoupán a není víc
k
rozpoznání.

 

(P3050048b)

1650. den 24. Aug. hat der Iglauer Rath

seinen zu Pistau befindlich Sietzenhof

Von aller Dienstbarkeit durch beson-

dere Beförderung des  Edlen Herrn

Johann Jackartowsky v Sueditz

Ihrer Kaisl Königl Majs und des durchl(leicht)

Erzherzog Leopoldi Rats, Obersten

HofRichters, und Unterkammerers im

Marggre: Mähren.

Annebst durch Vergünstigung des Edlen

Hr. Martin Sylvesters Ziulak v Lilienfelds

wurde ihm und seinem Nachkömling

der Wald und Wiese, sodan dem

Hochdörfer Weg und dem Auteucht

anstoßt, geschenket. Welches darauf

1652. den 16. April Kaiser Ferdinand III.

bestättiget hat.

Joh. Hartwik Comes                 Franz Gr: v Pötting

de Nostitz                                   ad Mand: P. C. M.

R. B. S. Canz:                              J. Pachta

Dne 24. Srpna 1650, jihlavská rada
jeho v Pístově se nacházející dvůr Sietzenhof
od všech služebností skrze zvláštní
podporu urozených pánů
Jana Jakartovského ze Sudic
[6]
jeho cís. král.  majest. a osvíceného
arcivévody Leopolda, rady, nejvyššího
sudího dvorského a podkomořího v
Markrabství
Moravském (osvobodila).
Vedle výhody šlechtictví
p.
Martin Silvestr Zulach z Lilienfeldů
jemu a jeho
potomkům
les a louku, vedle
cesty na Vysokou a rybníku Auer
daroval, které nato

dne 16. 4. 1652 císař Ferdinand III.
potvrdil.

Jan hrabě Hartvík                František hr. z  Pöttingu
z Nostic                                 Ad Mand. P. C. M.
R. B. S. Canz.                         J. Pachta

*) bylo zde

war 1641 Primator

in Iglau und besas einen Hof in Pistau

Stitzenhof – den der Iglauer Magistrat 1650 den

24. aug. von abgaben frey sprach, auch wurde – ein

Wald und Hutung an der hochdorifer Straße und an dem

auerteichte, vom Magistrat ihm und seinen

Erben geschenkt,

Beÿ des bestätigte Ferd III den 16. April 1652

Byl 1641 primátorem

v Jihlavě a vlastnil dvůr v Pístově

Sitzenhof – jenž jihlavský Magistrát 1650
dne 24. srpna od dávek osvobodil, také

les a pastviny u silnice na Vysokou a
rybníku Auer
, od magistrátu jemu a jeho dědicům předal

Potvrzeno Ferd. III. dne 16. dubna 1652

 

 

 

(P3050049a

1653. den 28. Aug ist gedachter Lucas Adalb:

vom Ferd: III. als würklicher Diener

Ihre K. K. Maÿs. erkläret mit der Imu-

nität begabet, und ihm erlaubet worden

den Kaisl Adler und die Wappen

dem Kaisl Erbländer zum Zeich der

Salvae Guardiae[7] auf sein Haus Hof

S. S. aufmahlen zulassen.

Allen Cameral und Militär Beamten

wurde unter Straf 20. Mark löthinen

Goldes Verbotten, sein Haus, Hof,

Mühle, Wald, Wiesen, Beker, Gärten,

auf keine Weise zu belästig.

Welche Gnad sich auf seine Ehegattin

und Nachkommenschaft erstrenket.

Joh. Hartwig Com: de Nostitz

R.B.S. Canceler.[8]

                                     Ad Mand: S. C. M. pr:[9]

                                       J E Lukebery

 

1663. den 16. Januaris hat er, als erwehl-

ter Kaÿs. Richter dieser Königl. Stadt.

28. 8. 1653 byl zmíněný Lukáš Vojtěch
od Ferd(inanda) III. skutečným služebníkem
jeho c. k. majest. prohlášen a imu-
nitou obdařen, a povolil mu
císařkého orla a erb

císařských dědičných zemí jako znamení
Ochrany na jeho dům, dvůr
S? S? nechat vymalovat
.
Všichni správní i vojenští činitelé
měli pod trestem 20 m
arek lotů
zlata zakázáno, jeho dům, dvůr,
mlýny, les, louky, pekárny, zahrady,
v jakémkoliv případě obtěžovat.
Tato
milost se na jeho manželku
a potomstvo vztahovala.
Jan Hartvík hrabě z Nostic
R.B.S. kancléř 

                  Ad Mand: S. C. M. pr:

                   J. .E Lukebery

 

Dne 16. 1. 1663 jako zvolený
císařský rychtář královského města

 

 

 

 

(P3050049b)

Iglau zu Brünn beÿm Hochlöbl. Kaysl. Königl

Tribunal das dieß fällige Jurament

abgeleget.

1665. den 3. Novem ist er seelig Verschie-

den , in der Pfarrkirch Vor den Canzl

Stieg beerdigt worden.

 

1632. den 7. Novem. ist Joh. Hen. v. Riesen-

feld gebohren, und Vom P. Francisco

Bühn Prediger getauft worden.

Pathen waren Hr. David Wernsdörfer,

Hr. Georg Ederer, und Fr. Estra

Krehlin.

Jihlavy v Brně při vysoce slavném cís. král.
tribunálu příslušnou přísahu
složil.
3. 11.
1665 blaženě zemřel
ve farním kostele před kancléřským?
schodem byl pohřben.

7. 11. 1632 se Jan Jindřich z Riesen-
feldu narodil, a od P. Františka
Bühna k
azatele byl pokřtěn.
Kmotry byli p. David Wernsdörfer,
p. George Ederer a paní Estra
Krehlin.

 

 

 

 

(P3050050a)

1634. den 25. Maji am Himmelfahrtstag

um 1. Uhr Nachts ist Ludovicus

Augustinus gebohren und nembl:

tags als den 26. Vom P. Francisco

Bühn Prediger getauft worden.

Path waren Hr. Johann Höffer Kaÿsl

Richter, David Wernsdörfer und Fr.

Esthra Kreslin.

Dieser ist 30. Jahr Königl. Richter

gewesen.

1637. den 6. October ist Franciscus

Riesenfeld zwisch 1. und 2. uhr ge-

bohren, und folgenden tags  getau-

fet worden.

Dne 25. 5. 1634 na Ascension (na Nebevstoupení)
v 1 hodinu v noci se Ludvík
Augustin narodil a příštího
dne tedy 26. 5. 1634 od p(átera) Františka
Bühna,  kazatele byl pokřtěn.
Kmotry byli p. Jan Höffer císařský
rychtář, David Wernsdörfer a paní
Ester Kreslin.
Ten byl 30 let královským rychtářem.

6. 10.
1637 se František
Riesenfeld mezi 1
a 2 hod. na-
rodil a následující den byl

pokřtěn.

 

 

 

 

 

(P3050050b)

1653. den 17. Febr. früh um ½ 10. Uhr

ist gebohren worden Friedericus Ferd:

v Riesenfeld um folgend tags hier

in der Pfarrkirch getauft worden.

Pathe der Hochedl gebohren und Gestr(eng)

Ritter Hr. Bartolomeus v Tonnazoll und

Zill, Herr auf Merkling S.S. Röml.

K: K: Maÿs Rath, bestelter Obrist Lieut(enant)

und Königl. Haubten des Igl:  Creises ein

Marggrasthen Mähren.

17. 2. 1653 ráno v ½ 10 hodin
se narodil Bedřich Ferdinand

Riesenfeldu a následující den zde
ve farním kostele byl pokřtěn.
Kmotr vysoce urozený a statečný
rytíř pan Bartoloměj z Tonnazoll
Zill, pán na Merklingu jeho řím(ského)

c. k. majest(átu) rada, ustanovený podplukovník 
a král. hejtman jihlavského kraje
Markrabství Moravského

(P3050020)

2) Andreas Riesenfelder Bruder des

obigen Nicodem . 1589 . und Sohn des Johann

gattin Sophia.

Kinder Anna – gatte gallus Pautz

 

Ludwig Augustin Riesenfelder amtmann der

Stadt Iglau 1659, K: Richter 13 feb 1674 + 18 July 1703

war im Ratte 10J. K Richter 29

Gattin 1tr  Anna Tochter des Christoph

                     Wocziczky  

             2tr  Anna Paulina Tochter des

                     Ferdinand Ernst Gosko

Kinder 1) Dorothea Starb den  11  aug 1684.

                gatte NN: eheligt sein 25 oct 1677.

            2) Anna Regina gebor: 25 Januar 1686.

            3) Anna Paulina gebor: 10 april 1688.

            4) Rosina gatte Jacob Kinder.

 

Carl Riesenfelder, gebohren zu Iglau 1629.

Trat in den Jesuiten orden 1651. Rehrte die

Rudennaten 2 Jahren die Principien 1 Jahr,

der grammatik 1 Jahr, die Rhetorik 1 Jahr,

war Stundenter Prediger 1 – Volkoprediger

½ Jahr Starb zu Wartenberg in Schlesien

Cal: Maÿ 1681.

 

Franz Riesenfelder v Riesenfeld Starb in Iglau

29 febr 1684.

 

Fridrich Ferdin: v Riesenfeld kk: Tazeinwehrer in Iglau 1687.

2) Ondřej Riesenfelder bratr
výše uvedeného Nicodema 1589 a syn Jana
Manželka Sofie.
Děti Anna – manžel Gallus Pautz

Ludvík Augustin Riesenfelder úředník
města Jihlavy, 1659, kr. rychtář 13. 2. 1674, + 18. červenec 1703,

byl v radě 10 let, král. rychtář 29 let
1. žena - Anna dcera Kryštofa
                 Vocziczkého

2. žena - Anna Pavlína dcera
                 Ferdinanda Ernsta Gosko
Děti 1) Dorothea zemřela 11. srpna 1684
                manž. NN: sňatek 25. říjen 1677
            2) Anna Regina roz.: 25. l
eden 1686
            3) Anna Paulina roz.: 10. duben 1688
            4) Rosina manžel Jakub Kinder.

Karel Riesenfelder, narozený v Jihlavě 1629.
Vstoupil do jezuitského řádu 1651. Učil se
základy 2 roky, principy 1 rok,
gramatiku 1 rok, rétoriku 1 rok,
byl studentem kazatelem 1 - spolukazatelem
½ roku, zemřel ve Wartenbergu ve Slezsku
Cal: v květnu 1681.

Franz Riesenfelder v Riesenfeld zemřel v Jihlavě
29. února 1684.

Bedřich Ferdinand z Riesenfeldu c. k. Tazeinwehrer

v Jihlavě 1687.

 

 

 

 

(P3050021)

Johann Heinrich Riesenfelder v Riesenfeld, 21 J:

Rathsherr in Iglau, Starb den 13 Octs. 1690.

 

Gottfrid Riesenfelder – gebohren zu Iglau den

11 July 1677. Trat in den Jesuiten orden 1694

hörte in dem orden den Philosophin und

den Theologin – wurde Magister den Phi-

losophin; Lehrte den grammatikal klassen

durch 2 Jahre – die Phoetik 1 – die Rhetorik 1.

Jahr – war Vorsteher der Congreation 1 Jahr

Studenten prediger 2. Volks prediger 5.

Haus prediger 2. Schulprefekt durch

1 Jahr – Starb am Collegium zu Comotau

in Böhmen – 8 Juny 1715.

 

Georg Anton Riesenfelder v Riesenfeld konigl.

Richter und Landschafts nehmer in Iglau starb 25

                                                                 august   1724.

 

N: Riesenfelder

gattin Justina gebohren v. Pilgramer sie

starb den 19 Januer 1615 alt 55 Jahr

Ihr Leichenstein in der Iglauer Pfarr

Kirche zu St. Jacob beÿ dem kleinen

Kirchenthor N 58.

 

Ferdinand Riesenfeld starb 10 July 1709 war in

Rathe 5 Jahre. - 1695 amtmann.

 

Johann Joseph Riesenfeld 1718.

 

Rosina Riesenfelder Witwe Verkaufte 1670 25 febr. ihr Mühle in Wolframo sam feldern Wald wiesen dem Iglauer Magitrath um 225 Fr rheinl.

Jan Jindřich Riesenfelder z Riesenfeldu, 21 let
radním v Jihlavě, zemřel 13. října
1690.

Bohumil Riesenfelder - narozen v Jihlavě dne
11. č
ervence 1677. Vstoupil do jezuit. řádu 1694 poslouchal v řádu filosofii a
teologii - byl mistrem filoso-

Fie, Vyučoval v gramatických třídách
po 2 roky - poetiku 1 – rétoriku 1.
rok - byl představeným kongregace 1 rok
studentský kazatel 2., l
idový kazatel 5.,
domovní kazatel 2. školní prefekt po
1 rok - Zemřel v koleji v Chomutově
v Čechách – 8. června 1715.

Jiří Antonín Riesenfelder v Riesenfeld královský rychtář a
Landschafts nehmer v Jihlavě zemřel 25.

                                                                     srpna 1724

N. Riesenfelder 
manželka Justina, narozená v Pelhřimově
zemřela 19. ledna 1615 ve věku 55 let
Její náhrobní kámen v jihlavském farním
kostele u Sv. Jakuba u malé
kostelní brány č. 58.

Ferdinand Riesenfeld zemřel 10. Července 1709 byl radním 5 let. 1695 úředník

Jan Josef Riesenfeld  1718.

Rosina Riesenfelder vdova prodala 25. 2. 1670  svůj mlýn v Pelhřimově, pole, les, louky jihlavskému magistrátu za 225 zl. rýns(kých).

 

(P3050051a)

1660. den 26. Novem: ist Leopoldus v Riesenfeld

gebohren und den Tag darauf Vom Patre

Francisco in hiesiger Pfarrkirchen ge-

tauft worden. GeVatter Hr. David Wilhelm

Männer Stadt – Syndicus mit seiner Ehe-

frau Martha gebohrne Höfferin.

 

Vereheligte sich mit Fr. Anna Cathrina

Verwittibten Osterlamin.

 

1686. 17. Maji ist Josephus Antonius Eusebius

filius Lud. Aug. v. Riesenfeld et Dorothea

Apollonie … gebohren, ist von P. Ba-

silio Schumman Dawiko getauft wurde

Path waren der hoch edl gelehrer Hr. Wilhelm

Carolus v Baderborn Hr auf Pucklitz mit seinen

Fr. Gemahlin Ursula gelehren Grislau.

26. 11. 1660 Leopold z Riesenfeldu
narozen a den poté, otcem
Františkem v místním farním kostele po-
křtěn, kmotr p. David Wilhelm
syndikus města
s jeho manželkou
Martou rozenou Höfferin.

Oženil se s paní Annou Kateřinou
vdovou Osterlamin.

17. 5. 1686 se Josef Antonín Eusebius
syn
Ludvíka Augustina z Riesenfeldu a Dorothey
Apollonie narodil, od P. Ba-
silio Schumman Dawiko byl pokřtěn.
Kmotrem byl vysoce urozený p.
William
Karel z Baderbornu (Wodbornu) pán na Puklici s jeho paní chotí Uršulou urozenou Grislau

 

 

 

 

 

 

 

(P3050022)

Das Wappen derses gesch(l)echts ist nach heute

in Stein gehauen zu sehen, auf dem Stadt

mauer gegen das Jungfrau Thor – Vom dem

purnitzer Thor, welche Mauer  unter dem

Lucas v Riesenfelder als Primator 1642 er-

baut wurde.

 

Johann Riesenfeld gebohren zu Iglau den

17 april 1648. Trat in den geselschaft

Jesu, dem 9 februari 1664. Wiederholte der

Rhetorik und hörte den Philosophin

und den Theologlin im orden, war Lehrer

der Humanitaetsklaßen[10] durch 4 Jahre,

Studenten prediger- Prediger Vorsteher

der Bruderschafter, Meister des

Kollegius. Legte den 4 gelebte den 15. aug

1678 ab. Starb im Jahr 169.

 

Johann Riesenfelder – Premonstratenser des Stiftes

Geras in ostereich – war Küchenministeri

Circator Supprior – stärb den 8 Maÿ 1754.

 

Ignaty Riesenfelder, gebohren zu Iglau 30. Julÿ

1701. wurde Jesuit 27. Oct 1717 – hörte den

Theologin in der Societas, lehrte die gramma-

tikal Klasen 1 Jahr.

 

Johann anton v Risenfeld

gattin Maria Blandina Reitzerin

Tochter Johanna Elisabet

             gattin Johann Heinrich Marzÿ

             Kupferstecher in Iglau eheligte

             24. april 1752.

 

17.. Joseph v Riesenfeld Weisgerber Gesell.

Erb jejich rodu je do dnes
do kamene vytesaný k vidění na městské
hradbě proti Panenské bráně - od
Brtnické brány, kterážto zeď  za

Lukáše z Riesenfeldu jako primátora 1642
byla zbudována.

Jan Riesenfeld narozený v Jihlavě
17. dubna 1648. Vstoupil do řádu
Jesuitů dne 9. 2. 1664.
Opakoval
Rétoriku a
Poslouchal filosofii
a teologii v řádu, byl učitelem
humanitních tříd po 4 roky,

kazatelem studentů - kazatelem představeným
bratrstva, mistrem
kolegia. Složil 4.  slib
dne 15. srpna
1678. Zemřel v roce 169?

Jan Riesenfelder - premonstrát z kláštera
Geras v Rakousku - byl Küchenministeri
převor kláštera – zemřel 8. květen
1754.

Ignác Riesenfelder, narozen v Jihlavě dne 30. 7.
1701 stal se jezuitou 27. října 1717 - poslouchal
teologii ve společenství, učil v grama-

tických třídách 1 rok.

Jan Antonín z Risenfeldu
manželka Maria Blandina Reitzerin
dcera Jana Alžběta
           
manželka Jan Jindřich Marzÿ[11]
            mědirytce v Jihlavě oddáni
            24. dubna 1752.

17.. Josef z Riesenfeldu, jirchářský učeň[12]

 [1] Johann Heinrich Marzy – Anmerkungen zur Geschichte des Geschlechtes der Riesenfelder von Risenfeld 1540 -1686 – sign. 24/18 (Sameš), 160 (Hoffmann str. 149)

[2] Johann Heinrich Marzy – Familie nobiles Iglaviae – str. 65r - 68v, sign. VII 41 (Wurzinger), 55 (Sameš) 151 (Hoffmann str. 144)

[3] správně Adalbert

[4] Windberg je malá obec na okraji Bavorského lesa. Už od roku 1140 je zde doložen klášter premonstrátů. Opatství Windberg nebylo v pravém slova smyslu nově založeným klášterem, nýbrž bylo jako už existující společenství kleriků přijato do řádu premonstrátů. Výstavba kláštera Windberg trvala od roku 1125 do roku 1146. Teprve v roce 1146 byl klášter papežem potvrzen a povýšen na opatství. V průběhu staletí zažíval klášter Windberg střídavě dobré i zlé časy. V roce 1803 byl zrušen a prodán. V roce 1923 získali premonstráti z Nizozemska klášter zpět a usadili se tam. V 70. letech 20. stol. zřídil klášter Windberg dům mládeže, který pak byl v roce 1975 rozšířen a stal se domem vzdělávání mládeže. http://www.bbkult.net/kulturdatenbank/details/adresse-12701074769167.html

[5] Augustin Kotzauer správce farnosti u sv. Jakuba 1625-1630 http://svjakub.cz/index.php?p=45-spravci_farnosti Koncem ledna 1625 přišel do Jihlavy z kláštera windbergského. V červenci 1630 se vrátil do Windbergu, kde roku 1634 zemřel. http://www.svjakub.cz/data/foto/downloads/svatojakubske_analy.pdf

[6] Ke dni 28. 1. 1636 byl přijat s potomky mezi starožitné rytíře Jan st. Jakartovský ze Sudic, písař menšího práva a manský olomouckého biskupství, jak je zapsáno v „Knize pánův rytířstva Markrabství moravského od léta 1628“; Neznámé rody a znaky staré Moravy, Josef Pilnáček, Nakladatelství PhDr. Ivo Sperát, Brno 2010

[8] R(eg). Boh. S(sup). Cancell(arius)/Království českého nejvyšší kancléř

[9] Ad Mandatum Sacrae Caesareae Majestatis proprium/Z vlastního rozkazu Svaté Císařské Výsosti

[10] označovala se tak pátá nebo pátá a šestá třída na jezuitských gymnáziích, str. 54 – 55, Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia, Kateřina Bobková-Valentová, nakl. Karolinum 2006

[11] Johann Heinrich Marzy * 15.08.1722 Jihlava, † 04.01.1801 Jihlava - učitel, mědirytec, archivář, kronikář a historik. Nazýván otcem jihlavské historiografie. Jako úředník Městského magistrátu uspořádal městský archív, který využil pro své historické práce. Roku 1789 stál u vzniku havířského průvodu, při oslavách tisíce let od vzniku Jihlavy. Autor obou těchto textů.

[12] Josef se narodil 2.3.1736. Jeho otcem byl František, syn Leopolda.  Dne 21.10.1753 se začal učit jirchářství u Josefa Raaba. Kronika Františka Riesenfeldera.